SCP-2062-1 คือที่อยู่ IP ที่คาดว่าเป็นจุดกำเนิดของ SCP-2062. สถาบันนั้นไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่ชัดของเซิฟเวอร์ได้แต่จากการวิเคราะห์ตำแหน่งของภูมิประเทศของมิติที่เหนือธรรมชาติ,นั้นสามารถยืนยันได้ว่าวัตถุนั้นมีต้นกำเนิดจากอีกมิติหนึ่งซึ่ง SCP-2062-1 นั้นเป็น IP เดียวที่มีต้นกำเนิดจากมิติดังกล่าว.