รูปแบบความผิดปกติของ SCP-2062 นั้นไม่เป็นที่แน่นอนว่าวัตถุนั้นจะเปลี่ยนข้อความอย่างไรและมีการเลือกเอกสารเพื่อแสดงความผิดปกติอย่างไร แต่ส่วนที่คล้ายกันคือเอกสารใดๆที่มีการกล่าวถึงความผิดปกติของวัตถุนั้นจะได้รับความผิดปกติทันทีและมักจะเข้ากับอุปกรณ์ทุกรูปแบบที่แสดงเอกสารดังกล่าว สำเนาของเอกสารที่ได้รับความผิดปกติที่ไม่ได้อยู่ในรูปของดิจิตอลนั้นจะไม่ได้รับความผิดปกตินี้หากเอกสารที่ได้รับความผิดปกติและไม่ได้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลถูกสแกนผ่านระบบคอมพิวเตอร์จะคงไม่แสดงความผิดปกติใดๆ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนเลขรหัสของวัตถุ ซึ่งนั่นจะเป็นการย้ายข้อมูลออกจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้ตามปกติ